Algemene Voorwaarden Slangen Padel Academy

Algemene voorwaarden SPA – versie januari 2024

Artikel 1. Definities

1.1 In de algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

Afnemer: een natuurlijke persoon, die met óf zonder enige structuur deelneemt aan activiteiten of diensten afneemt van Slangen Padel Academy en hiermee (op afstand) een overeenkomst aangaat.

Diensten: alle activiteiten, trainingen en/of lessen die georganiseerd worden door de Slangen Padel Academy Slangen Padel Academy: Slangen Padel Academy, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72555777, nader te noemen Slangen Padel Academy of SPA.
Slangen PadelAcademy is de aanbieder van de diensten.

Overeenkomst: elke overeenkomst en andere verplichtingen tussen afnemer en Slangen Padel Academy, alsmede voorstellen van Slangen Padel Academy voor diensten die door Slangen Padel Academy aan afnemer worden verstrekt en die door afnemer worden aanvaard, zijn geaccepteerd en/of worden uitgevoerd door Slangen Padel Academy waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Voorwaarden : de onderhavige algemene voorwaarden (inclusief reglement dat van toepassing is op Padel activiteiten) van Slangen Padel Academy.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten/werkzaamheden georganiseerd door, adviezen gegeven door en/of overeenkomsten aangegaan met SPA. Dit geldt ook wanneer er derden betrokken zijn.

2.2 Afwijking van de algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke gevallen kan er worden afgeweken wanneer dit schriftelijk is overeengekomen met SPA.

2.3 De algemene voorwaarden gelden ook op aanvullende of gewijzigde diensten.

2.4 Onduidelijkheden of niet beschreven situaties dienen uitgelegd te worden in de geest van deze voorwaarden waar SPA altijd de uiteindelijke beslissing maakt. Wanneer er één of meerdere voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig verklaard worden, worden deze één-op-één vervangen en blijven overige bepalingen in stand.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door:

▪ Aanmelding via de WEBSITE; https://slangenpadelacademy.nl

▪ Aanmelding via e-mail of Whatsapp bericht;

▪ Bij deelname aan een activiteit zonder een van bovengenoemde opties;

▪ Bij betaling van een activiteit zonder aanmelding van bovengenoemde opties.

3.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat de afnemer akkoord met de algemene voorwaarden en de bijhorende kosten van de diensten van de SPA.

3.3 SPA en/of de afnemer behoudt zich het recht om zich tot zeven dagen na het aangaan van een overeenkomst te herroepen.

3.4 Wanneer een afnemer een eenmaal aangevangen dienst annuleert, heeft de afnemer geen recht op restitutie.

3.5 SPA zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zal zich inspannen dit met de grootst mogelijk zorgvuldigheid uit te voeren. Hierbij is er sprake van een inspanningsverplichting.Algemene voorwaarden SPA – versie januari 2024

Artikel 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Bij het aangaan van een overeenkomst en/of afnemen van een dienst heeft de afnemer een betalingsverplichting.

4.2 Diensten worden middels een factuur of (digitaal) betaalverzoek in rekening gebracht.

4.3 De afnemer dient de factuur of het betaalverzoek binnen 14 dagen te voldoen.

4.4 Wanneer de afnemer niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen de factuur of het betaalverzoek heeft voldaan, wordt de afnemer eerst per mail en/of Whatsapp of telefonisch herinnerd. Hierna heeft SPA het recht om per herinnering extra administratiekosten van €10,- in rekening te brengen. Na het geen gehoor geven aan een derde betalingsherinnering wordt er een incassobureau ingeschakeld.

4.5 De prijzen van activiteiten kunnen per locatie verschillen. De actuele prijzen staan vermeld op de website van de SPA https://slangenpadelacademy.nl enop de site van de vereniging waar de diensten/activiteiten verzorgd worden.

4.6 SPA is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de overeenkomst.

4.7 Zodra de afnemer de betaling heeft voldaan is restitutie niet mogelijk. In uitzonderlijke gevallen kan er worden afgeweken wanneer dit schriftelijk is overeengekomen met SPA.

4.8 Alle prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van typfouten.

Artikel 5. Reglement

5.1 Deelname aan diensten/activiteiten gebeurt geheel op eigen risico. SPA of de lesgevende trainer is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en eventueel daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens activiteiten, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de afnemer.

5.2 De duur van een dienst/activiteit betreft 60, 90 of 120 minuten. De trainer kan aan het einde van iedere trainingsduur volgens de richtlijn van de KNLTB, 10 minuten van deze les gebruiken voor eigen werkzaamheden, bijv. tijdens warming-up, enige administratieve werkzaamheden te verrichten of deze tijd te gebruiken voor eigen persoonlijke verzorging/pauze.

5.3 SPA heeft het recht om het verzorgen van een activiteit door een vervangende trainer of coach te laten verzorgen.

5.4 SPA heeft het recht om een volledig en naar eigen inzicht een planning te maken zonder verantwoording hierover af te leggen naar de vereniging(en) en/of afnemer(s).

5.5 Recht op deelname aan een dienst/activiteit/programma en/of formule geschiedt enkel bij bevestiging vanuit SPA.

5.6 SPA c.q. de lesgevende trainer op locatie beslist altijd of de activiteit doorgang kan vinden wanneer er sprake is van enige vorm van overmacht. Zonder bericht van SPA of de betreffende trainer gaat de les altijddoor.

5.7 Enkelvoudige trainingen die geen doorgang vinden door overmacht, worden in onderling overleg met de afnemer verplaatst en 1-op-1 ingehaald.

5.8 Bij programma’s, cyclus of formules van meer dan 10 trainingen/activiteiten geldt; op elke 2 uitgevallen trainingen wordt er een ingehaald. De eerst uitgevallen activiteit wordt ingehaald, de tweede komt voor rekening van de afnemer, de derde uitgevallen activiteit wordt weer wederom ingehaald, de vierde voor rekening van de afnemer, met een maximum van 2 op 10 en 3 op 15 in te halen trainingen per cyclus.

5.9 Bij kindertrainingen geldt in geval van een gratis FUN/Inhaaldag dat de 1e twee uitgevallen trainingen niet worden ingehaald.

5.10 Bij extreme weersomstandigheden, waardoor de veiligheid niet gewaarborgd kan worden, bepaalt de desbetreffende trainer of de activiteit door kan gaan of dat deze wordt verplaatst dan wel afgelast. In dit geval mogen de deelnemers/afnemers op eigen risico beslissen om vrij te spelen indien men lid is van de desbetreffende vereniging.

5.11 Op nationale feestdagen in de regio vinden er geen activiteiten plaats, mits anders wordt afgesproken. (zoals bijv. bij inhalen van een dienst/activiteit)

5.12 SPA behoudt zich het recht voor om tijden, -locaties, -indelingen en -programma’s als gevolg van omstandigheden (zoals vakanties) aan te passen.

5.13 Eenmaal aangevangen activiteiten worden niet ingehaald. Indien een activiteit in overleg met de afnemer plaatsvindt (bijv. bij regen), dan is er geen recht op restitutie mogelijk.

5.14 Bij verhindering van deelname aan een activiteit dient de afnemer minimaal 24 uur van te voren persoonlijk contact op te nemen met SPA. Als gevolg van verhindering door de afnemer geldt het volgende:

• Bij melding van de verhindering binnen 24 uur voor aanvang van de dienst/activiteit heeft de afnemer geen recht op restitutie. De afnemer mag voor de dienst/activiteit een vervanger laten deelnemen, mits de groep en SPA hier beiden mee instemmen.

• Bij melding van de verhindering méér dan 24 uur voor aanvang van de dienst/activiteit en de activiteit gaat door, dan heeft de afnemer geen recht op restitutie. De afnemer mag voor de dienst/activiteit wel een vervanger laten deelnemen, mits de groep en SPA hier beiden mee instemmen.

• Bij melding van de verhindering méér dan 24 uur voor aanvang van de dienst/activiteit en de activiteit gaat niet door, dan heeft de afnemer recht op een tegoed ten bedrage van de gemiste dienst/activiteit. Dit tegoed is maximaal twee jaar geldig en na twee jaar vervalt ieder recht op dit tegoed. De afnemer mag voor de dienst/activiteit wel een vervanger laten deelnemen, mits de groep en SPA hier beiden mee instemmen.

5.15 Een no-show van een afnemer tijdens een activiteit komt altijd voor de rekening van de afnemer.

5.16 SPA streeft naar een groepsgrootte van vier homogene afnemers. Bij meer of minder deelnemers worden de kosten berekend op het deelnemend aantal personen.

5.17 Bij programma’s of formules met vijf activiteiten of meer geldt dat er in geval van een ernstige blessure, beperking of ziekte, waardoor de afnemer minimaal de helft van de activiteiten niet meer kan volgen, de helft van het betaalde bedrag wordt gerestitueerd.

5.18 Afwijken van bovenstaande punten is enkel mogelijk mits SPA anders beslist.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Overmacht is een niet toerekenbare onmogelijkheid om een verplichting na te komen. Het niet kunnen nakomen van de verplichting is daarom én niet aan de afnemer te wijten én niet aan SPA te wijten. Onder overmacht valt o.m. weersomstandigheden, wanprestaties door derden, epidemieën e/of overheidsmaatregelingen (beperking openingstijden of algehele lockdown als gevolg van een epidemie/pandemie) waardoor activiteit(en) geen doorgang kunnen vinden.

6.2 In geval van overmacht zullen afnemer(s) en SPA met elkaar in gesprek treden of en hoe de overeenkomst uitgevoerd zou kunnen worden.

Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst

7.1 Eenmaal aangevangen diensten, programma’s, formules of activiteiten kunnen tussentijds niet worden beëindigd, mits SPA anders beslist.

7.2 SPA behoudt zich het recht om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of andere vormen van onaanvaardbaar (digitaal) gedrag, de overeenkomst met een afnemer eenzijdig en per direct te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.Algemene voorwaarden SPA – versie januari 2024

Artikel 8. Verwerking persoonsgegevens

8.1 De afnemer accepteert dat persoonsgegevens worden opgeslagen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

8.2 De door afnemer verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, alsmede voor (in de toekomst) door opdrachtnemer te ontplooien marketingactiviteiten.

8.3 De afnemer geeft SPA toestemming om de verstrekte gegevens hiertoe te gebruiken.

Dit gebruik door SPA is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 9. Klachtenregeling

9.1 Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden dienen binnen 7 dagen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na uitvoering van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld.

9.2 Wanneer de afnemer niet tevreden is over de dienstverlening kan de afnemer een klacht indienen. Deze klacht kan per e-mail worden gestuurd naar de Slangen Padel Academy via peter@slangenpadelacademy.nl

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Het volgen van activiteiten is volledig op eigen risico. SPA is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan spullen van de afnemer. Tevens is SPA niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of blessureleed ontstaan tijdens de activiteit(en) en de mogelijk daaruit voortvloeiende schade.

10.2 SPA adviseert de afnemer ten zeerste om tijdens de activiteit(en) de juiste kleding en gepast schoeisel te dragen. Dit om blessures en/of ongelukken te voorkomen. De keuze van kleding en schoeisel blijft echter een eigen keuze en verantwoordelijkheid van de afnemer.

Artikel 11. Geschillenbeslechting

11.1 Er wordt getracht geschillen in eerste instantie zelf op te lossen. Wanneer dit niet mogelijk is, worden alle geschillen tussen de afnemer en SPA uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de plaats die het dichtst bij de vestigingsplaats van SPA is gelegen.

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1 Op elke overeenkomst tussen SPA en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Wijziging en aanvullingen Algemene Voorwaarden

13.1 Wijzigingen en/of aanvulling(en) van/op deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht de dag volgend op toezending/publicatie en/of overhandiging mits anders gecommuniceerd wordt.

Artikel 14. Contact

14.1 SPA streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Daarom kunt u bij vragen altijd eerst contact opnemen. Dit kan via e-mail, telefoon of via een WhatsApp/SMS bericht. SPA doet zijn uiterste best om u zo snel mogelijk een antwoord te geven. Alle contactgegevens kunt u vinden op de website https://slangenpadelacademy.nl onder contact.